MPLC
Şartlar Ve Koşullar
Telif Hakkı Kanunu
Şemsiye Lisans
Sıkça Sorulan Sorular

Filmler ve TV eğlence, eğitim ve ilham sunar. Bu içeriğin yalnızca kişisel, özel kullanıma yönelik olduğunu ve umuma açık olarak gösterildiğinde lisans gerektirdiğini düşünmemiş olabilirsiniz. 5846 sayılı Kanunun bu hükmü, yayın, kablo veya uydu televizyon, DVD, Blu-ray, indirme veya yayın platformu gibi kaynaklardan elde edilen film, televizyon ve diğer görsel-işitsel içeriklerin umuma açık gösterimlerinde geçerlidir.

TME, Türkiye'de MPLC Şemsiye Lisansının yetkili temsilcisidir. Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve Gürcistan’da MPLC Şemsiye Lisansı almak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin.

MPLC, telif hakkı uyumluluğu güvencesiyle insanların ev dışında film, televizyon ve diğer görsel-işitsel içerikleri izlemesi için uygun fiyatlı bir yol sunmak amacıyla 1986 yılında kurulmuştur. Öncü Şemsiye Lisansının uygulamaya geçmesinden bu yana, MPLC uzun bir yol kat etti ve şu anda dünya üzerinde 40'tan fazla ülkede 1.000'den fazla hak sahibini ve lisansı temsil ediyor.

 1. Amaç. Motion Picture Licensing Company (International) Limited ("MPLC"), lisans alana ("Lisans Alan") bu Şemsiye Lisansında (Sözleşme) belirtilen Şartlar ve Koşullar kapsamında aşağıda tanımlanan telif hakkı alınmış "İşler"in umuma açık olarak gösterilmesi için gayrı münhasır bir lisans ("Lisans") vermektedir.
 2. Kanun. MPLC, bu Lisansı vermek için 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Üçüncü Bölüm: Fikri Haklar kapsamında uygun hakları güvence altına aldığını garanti ve beyan eder.
 3. Süre. "Süre", Şemsiye Lisans Başvurusunda ("Başvuru") listelenen "Başlangıç Tarihi’nden başlayan dönem anlamına gelir ve bundan sonra, söz konusu sürenin veya sonraki herhangi bir sürenin bitiminden önce taraflarca altmış (60) gün önceden yazılı bildirim ile iptal edilmedikçe, her biri bir (1) yıllık dönemler boyunca devam eder. Süre boyunca her bir (1) yıllık dönem burada "sözleşme yılı" olarak anılacaktır. Lisans Alan MPLC'ye feshetme niyetini zamanında bildirmezse, işbu Sözleşme tüm sözleşme yılı boyunca yürürlükte kalacaktır ve işbu Sözleşme uyarınca MPLC'ye ödenmesi gereken yıllık ücretin tamamından Lisans Alan sorumlu olacaktır. Lisans Alan tarafından erken fesih durumunda MPLC tarafından hiçbir geri ödeme veya alacaklandırma yapılmayacaktır.
 4. Haklar. İşbu Sözleşme ile yetki verilen umuma açık gösterimler, Başvuruda belirtilen veya Lisans Alanın başka bir şekilde bildirmiş olduğu tesislerde gerçekleştirilecektir ve sınırlı kalmamak kaydıyla DVD, internet üzerinden yayın, indirme veya yayın dahil olmak üzere her türlü yolla yapılacaktır. Söz konusu gösterimlerin öncelikli amacı, izin verilen izleyicileri eğlendirmek ve/veya onları eğitmektir. Hiçbir spesifik film veya söz konusu filmlerin karakterleri veya prodüktörlerin isimlerinin reklamı yapılmayacaktır veya umuma tanıtılmayacaktır ve izleyiciden herhangi bir giriş ücreti veya başka bir ücret alınmayacaktır. Gösterimler, herhangi bir ürün veya hizmeti onaylamak üzere kullanılamaz. İşler, MPLC’nin burada belirtilen parametreler kapsamında lisans verme hakkına sahip olduğu filmler ve diğer görsel-işitsel programlar olarak tanımlanmaktadır.
 5. Ücret. İşbu Sözleşmenin ilk sözleşme yılı için mutabık kalınan lisans ücreti Başvuruda belirtilmektedir ve bu tutar MPLC’ye ödenecektir ve KDV hariçtir. Sonraki sözleşme yıllarında, sınırlı kalmamak kaydıyla aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayanarak düzenlemeler yapılabilir: (i) önceki yılın Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) değişiklikleri yansıtmak, ve/veya (ii) işbu Sözleşme uyarınca kapsam altına alınan katılımcı veya tesis sayısındaki artışı yansıtmak. Yıllık bazda veya MPLC’nin talebi üzerine Lisans Alan, MPLC’nin sonraki sözleşme yılları için lisans fiyatını belirlemek üzere ihtiyaç duyabileceği bilgileri MPLC’ye verecektir. Lisans Alan talep edilen bilgileri süre bitiminden otuz (30) gün önce sağlamazsa, MPLC ilgili sözleşme yılı için gerekli olan lisans ücretini bağımsız bir şekilde belirleyebilir. Her bir sonraki sözleşme yılının lisans ücreti, işbu Sözleşmenin yenileme tarihinden geç olmamak kaydıyla muaccel hale gelecektir.
 6. Kısıtlamalar. Lisans Alan tarafından işbu Sözleşme kapsamında umuma açık olarak gösterilebilecek spesifik filmler, sadece MPCL’nin iştiraki olan hak sahibi şirketler tarafından üretilen ve/veya dağıtılan İşlerdir. MPLC, kendisinin veya hak sahiplerinin belirli filmlere ilişkin uygun haklara sahip olmayabileceğini veya söz konusu hakların işbu Sözleşmenin süresi içerisinde sona ermesi nedeniyle MPLC’nin işbu Sözleşmenin süresi içerisinde Lisans Alana belirli filmlerin ardık işbu Sözleşme kapsamında umuma açık bir şekilde gösterilemeyeceğine veya gösterilemeyebileceğine dair bağlayıcı bildirimler gönderebilir. Söz konusu bildirimler, Lisans Alanca alındığı anda bağlayıcı olacaktır ve yürürlüğe girecektir.
 7. Sadece Yasal Olarak Elde Edilen İşler. Lisans Alan, sadece işbu Sözleşmenin kapsadığı ve yasal olarak elde edilen İşleri gösterecektir. İşlerin elde edilmesine ilişkin sorumluluk Lisans Alana aittir ve İşlerin edinilmesine ilişkin masraflar Lisans Alan tarafından tek başına ve mutabık kalınan umuma açık gösterim lisans ücretinden ayrı olarak karşılanacaktır.
 8. Başka Hak Bulunmaması. Lisans Alan, işbu Sözleşme kapsamında umuma açık gösterimler amacıyla elde edilen İşleri hukuka aykırı olarak çoğaltmayacaktır, kurgulamayacaktır veya başka bir şekilde değiştirmeyecektir. İşbu Sözleşme kapsamında Lisans Alana verilmeyen tüm haklar, sarih bir şekilde MPLC ve/veya hak sahiplerine ayrılmaktadır.
 9. Ayrı Ücretler. İşbu Sözleşmenin kapsadığı İşlerde yer alan müziklerin umuma açık bir şekilde gösterim hakkı için müzik yayıncıları veya müzik yayıncılarının derneklerine ödenebilecek olan ayrı ücretler, sadece Lisans Alanın sorumluluğundadır ve MPLC’nin sorumluluğunda değildir.
 10. Devir. İşbu Sözleşme, Lisans Alanın (a) işbu Sözleşmeyi bir şirket birleşmesi, konsolidasyon veya varlıklarının ve şirketinin satışıyla bağlantılı olarak devredecek, (b) MPLC’ye devralanın iletişim bilgileri dahil olmak üzere devirle ilgili hemen bildirimde bulunacak ve (c) devralan tarafın Lisans Alanın işbu Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini garanti edecek olması dışında MPLC’nin öncesinde yazılı rızası olmadan Lisans Alan tarafından devredilemeyecektir. İşbu Sözleşme, MPLC tarafından devredilebilir.
 11. Bildirimler. İşbu Sözleşme kapsamında gönderilecek olan bildirimler, bildirimde bulunulacak tarafın Başvuruda belirtilen adresine olmak üzere elden teslim edilecektir, birinci sınıf taahhütlü posta ile gönderilecektir veya itibarlı bir kargo şirketi ile gönderilecektir. Söz konusu bildirimin elden teslim veya posta tarihi, tebliğ tarihini teşkil edecektir.
 12. Fesih. MPLC, Lisans Alanın Şartları ve Koşulları ihlal etmesi durumunda bu Sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir fesih durumunda, lisans ücretiyle ilgili bir geri ödeme yapılmayacaktır. MPLC veya Lisans Alan tarafından spesifik bir ihlale ilişkin feragat, işbu Sözleşmenin aynı hükmünün veya diğer hükümlerinin önceki, devam eden veya sonraki ihlallerine yönelik bir feragat teşkil etmeyecektir. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda, işbu Sözleşmenin geriye kalan hükümleri tam olarak yürürlükte olmaya devam edecektir.
 13. Avukatlık Ücretleri. Lisans Alanın işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi nedeniyle MPLC’nin işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını uygulamak üzere bir avukat tutması durumunda, Lisans Alan MPLC’nin uğradığı makul masrafları ve avukatlık ücretlerini ödemeyi kabul eder.
 14. Taahhütler. Lisans Alan, Lisans Alan tarafından verilen bilgilerin her açıdan gerçek, doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. İşbu Sözleşme usulüne uygun olarak yetkilendirilmiştir ve Lisans Alan açısından yasal, geçerli ve bağlayıcı bir yükümlülük teşkil etmektedir ve MPLC tarafından güncellenebilecek olan Şartlar ve Koşullar ile yürürlüğe sokulmaktadır. İmzanın faks ile veya “.pdf” dosya formatı aracılığıyla e-mail ile gönderilmesi halinde söz konusu imza, ıslak imza ile aynı yürürlük ve etkiyle geçerli ve bağlayıcı bir yükümlülük oluşturacaktır.
 15. Garanti. İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girme tarihinden önce Lisans Alanın MPLC’ye ait hakları ihlal etmesi durumunda MPLC, işbu Sözleşme kapsamında lisans altına alınmış olunabilecek söz konusu olası ihlallere ilişkin yasal yollara başvurmayacağını veya herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul eder. MPLC, bu garantiyi sadece sahip olduğu haklara dayanarak vermektedir ve başkalarına ait haklar açısından söz konusu beyan veya garantide bulunma yetkisine sahip değildir.
 16. Türk Hukuku. Başvuru ve işbu Şartlar ve Koşullar, MPLC ve Lisans Alan arasındaki tüm ve eksiksiz anlaşmayı içermektedir ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanacaklardır ve taraflar, işbu Sözleşmeyle ilişkili olarak ortaya çıkabilecek hak taleplerini veya sorunları Türk Mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine sunacaktır.

© Telif Hakkı 2021 Motion Picture Licensing Company (International) Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

 • İster TV’de yayınlansın, ister DVD’lerde oynatılsın, ister internet yayını veya indirme aracılığıyla internet üzerinden görüntülensin, televizyon programları ve filmleri sadece şahsi, özel kullanım amacı taşımaktadır. İşi umuma açık bir şekilde göstermek istiyorsanız, ilgili işin umuma açık olarak gösterimine spesifik olarak izin veren ayrı bir lisans almanız gerekmektedir. Umuma açık gösterimle ilişkili kurallar, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda ayrıntılı olarak verilmektedir.
 • 5846 Sayılı Kanuna göre, “Bir eserin umuma arz edilip edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını münhasıran eser sahibi tayin eder”. 5846 Sayılı Kanun Bölüm 3 (A) Kısım II Madde 14.
 • “Eserin umuma arz edilmesi veya yayımlanma tarzı, başkasına yazılı izin vermiş olsa bile eserin gerek aslının gerek işlenmiş şeklinin umuma tanıtılmasını veya yayımlanmasını menedebilir.” 5846 Sayılı Kanun Bölüm 3 (A) Kısım II Madde 14.
 • “Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak hakkı münhasıran eser sahibine aittir.” 5846 Sayılı Kanun Bölüm 3 (A) Kısım III Madde 23.
 • • “Bir eserden, doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir.” 5846 Sayılı Kanun Bölüm 3 (A) Kısım III Madde 24.
 • Yayımlanmış bir eserin; tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı kâr amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutat şekilde açıklanması şartıyla serbesttir. 5846 Sayılı Kanun Bölüm 3 (B) Kısım II Madde 33.

5846 Sayılı Kanuna uyulmaması ihlal olarak kabul edilir ve hem katılımcı hem de ihlal eden davranışa katkıda bulunan herkes için ağır ve önemli cezalar ve olası hapis cezaları ile sonuçlanır. (5846 Sayılı Kanun Bölüm 5(B) Madde 71-74.)

 • İster TV’de yayınlansın, ister DVD’lerde oynatılsın, ister internet yayını veya indirme aracılığıyla internet üzerinden görüntülensin, televizyon programları ve filmleri sadece şahsi, özel kullanım amacı taşımaktadır. İşi umuma açık bir şekilde göstermek istiyorsanız, ilgili işin umuma açık olarak gösterimine spesifik olarak izin veren ayrı bir lisans almanız gerekmektedir. Umuma açık gösterimle ilişkili kurallar, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda ayrıntılı olarak verilmektedir.
 • 5846 Sayılı Kanuna göre, “Bir eserin umuma arz edilip edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını münhasıran eser sahibi tayin eder”. 5846 Sayılı Kanun Bölüm 3 (A) Kısım II Madde 14.
 • “Eserin umuma arz edilmesi veya yayımlanma tarzı, başkasına yazılı izin vermiş olsa bile eserin gerek aslının gerek işlenmiş şeklinin umuma tanıtılmasını veya yayımlanmasını menedebilir.” 5846 Sayılı Kanun Bölüm 3 (A) Kısım II Madde 14.
 • “Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak hakkı münhasıran eser sahibine aittir.” 5846 Sayılı Kanun Bölüm 3 (A) Kısım III Madde 23.
 • “Bir eserden, doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir.” 5846 Sayılı Kanun Bölüm 3 (A) Kısım III Madde 24.
 • Yayımlanmış bir eserin; tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı kâr amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutat şekilde açıklanması şartıyla serbesttir. 5846 Sayılı Kanun Bölüm 3 (B) Kısım II Madde 33.

5846 Sayılı Kanuna uyulmaması ihlal olarak kabul edilir ve hem katılımcı hem de ihlal eden davranışa katkıda bulunan herkes için ağır ve önemli cezalar ve olası hapis cezaları ile sonuçlanır. (5846 Sayılı Kanun Bölüm 5(B) Madde 71-74.)

 • DVD ya da Blu-Ray olarak satın alınan ya da çevrimiçi yayın servisi aboneliği ile indirilen veya oynatılan ya da yayın, kablo veya uydu TV aracılığıyla filmleri, televizyonu ve diğer görsel-işitsel içeriği gösteriyoruz. Yine de umuma açık olarak görüntülemek veya göstermek için bir lisansa ihtiyacımız var mı?
 • Evet. Lokasyon, içeriğe kimin sahip olduğundan bağımsız olarak bir lisans gerektirir. Görsel-işitsel içeriği kiralamanız, ödünç almanız, satın almanız, internet üzerinden yayınlamanız ya da yayınlamanız sırasında, içeriği yalnızca kişisel, özel amaçlı olarak görüntüleme hakkına sahipsiniz ve bunu umuma açık olarak yapamazsınız.
 • İçeriği göstermek için giriş ücreti almıyoruz. Yine de bir lisansa ihtiyacımız var mı?
  Evet. Giriş ücreti alınıp alınmadığına bakılmaksızın lisans gereklidir. Aslında, Şemsiye Lisans sadece giriş ücretinin alınmadığı durumları kapsar.
 • Lisansın maliyeti nedir?
  Lisans ücreti, tesis tipine ve amaçlanan lisans kullanımına göre belirlenir. Sade ve ekonomik lisans çözümleri sunmak istiyoruz.
 • Eğitim amaçlı film, TV veya diğer işitsel/görsel içerik gösteriyoruz. Bir lisans almamız gerekli mi?
 • 5846 sayılı kanun kapsamında “Gösterim Özgürlüğü” sadece doğrudan veya dolaylı olarak kar amacı gütmeyen bir eğitim kurumunda ve sadece yüz yüze eğitim amaçları doğrultusunda çalışmaların lisanssız olarak ücretsiz bir şekilde gösterilmesine izin verir. Örneğin, söz konusu muafiyet kapsamında bir devlet okulu, yüz yüze eğitimin bir parçası olarak bir filmi gösterebilir, ancak eğlence amaçlı gösterimine izin verilmez. Kâr amaçlı okullarda veya kâr amacı gütmeyen eğitim kurumları dışındaki diğer kurumlarda eğitim grupları, bir lisans olmadan telif hakkı bulunan çalışmaları ücretsiz olarak gösteremez.